Person Image

  Education

  • วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558
  • วทบ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 1 0 0
  2022 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบ (Design-based Learning) ในการสร้างนวัตกรรมหลักสูตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชาครุศึกษา 2 1 0 0
  2022 การศึกษาความพร้อมและความต้องการในการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ครูในศตวรรษที่ 21 โดยการออกแบบของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของภาควิชา 0 0 0 0
  2016 โครงการการศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษาต่อและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0