Person Image

  Education

  • Ph.D (Biotechnology), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558
  • วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2548
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารหนูและตะกั่วบนฐานกระดาษในแหล่งน้ำด้วยเทคนิคตรวจวัดสีร่วมกับการใช้อนุภาคเงินนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2023 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยแอคติเวทคาร์บอนจากผักตบชวาหรือกันชงสำหรับใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดบำบัดยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในน้ำเสียภาคการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสมรรถนะการบำบัดยากำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในน้ำภาคการเกษตรโดยใช้วัสดุกระตุ้นเชิงแสงซิงก์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยวัสดุแอดดิทีฟที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาแถบตรวจวัดเพื่อตรวจหาสารหนูโดยใช้วิธีการตรวจวัดสีร่วมกับอนุภาคเงินนาโนในตัวอย่างสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดบนฐานกระดาษร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดแคดเมียมและตะกั่วในตัวอย่างข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนทุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ประจำปีงบประมาณ 2559 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0