Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemical Physics), Mahidol University, ไทย, 2556
  • วท.บ. ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 1 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสำหรับการกำหนดมาตรฐานสีของข้าวสี. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2021 ผลของการเคลื่อนที่แบบจำกัดต่อโครงสร้างและการเปลี่ยนเฟสของแบบจำลองโปรตีนไฮโดรโฟบิก-โพลาร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ 0 0 0 0
  2018 ผลของตัวทำละลายต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่ถูกกราฟท์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพอลิเมอร์บนพื้นผิว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้ราสเบอร์รี่พายในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน: กรณีศึกษาในการวัดความหนืดของของไหลด้วยวิธีการตกของลูกบอล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้ราสเบอร์รี่พายในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน: การวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0