Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2556
  • วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์-เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นชุดทดสอบระบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยและพัฒนาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2020 โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง "ล้อ ราง เรือ" ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาอุปกรณ์วัดการตอบสนองของตา มือ และเท้า ในกีฬาศิลปะป้องกันตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2019 โครงการที่พึ่งพาทางวิชาการ เพื่อชาวบ้านและชุมชน ด้านพาณิชยนาวี (การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เสริมใยผักตบชวา) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 0 0 0