Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2558
  • บธ. บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 0 0 0
  2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียวและการปรับตัวของชุมชนเพื่อธำรงคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา อ. คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย รายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียวและการปรับตัวของชุมชนเพื่อธำรงคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ต.คลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0