Person Image

  Education

  • วท.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม., Georg-August universitat Goettingen, เยอรมัน, 2555
  • วท.ด., Julius-Maximilians Universitat Wuerzburg, เยอรมัน, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 9 0 0 0
  2021 การแจกแจงจำนวน r-full primitive roots (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 9 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 0 0 0
  2021 สูตรผลแบ่งกั้นที่แต่ละส่วนย่อยมีค่ามากกว่าค่าที่กำหนด ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย Basic Research Fund (BRF) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 2 0 0 0
  2021 การพัฒนาแพลทฟอร์มประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การคาดการณ์ระยะการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การคาดการณ์สมดุลย์แหล่งสังเคราะห์และแหล่งสะสมสารสังเคราะห์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 4 1 0 0
  2017 สูตรผลบวกแบบใหม่ของฟังก์ชันเลขคณิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4 1 0 0