Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, University of Minnesota, Twin Cities, USA, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2443

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าบนฐานบูรณาการเชิงระบบนิเวศสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2019 ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด: บทเรียนและทิศทางการขยายผลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 3 0 0
  2020 ไมโครพลาสติก ขยะพลาสติกและผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำจืดและระบบนิเวศบนบกในลุ่มน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การตายของสัตว์ป่ากลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังบนถนน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
  2018 ผลกระทบของขยะจากการท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2017 อิทธิพลของข่าวสารสัตว์ป่าทำร้ายคนต่อการตัดสินใจมาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ องค์ความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์นกเงือกของประชาชนที่อาศัยโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการให้อาหารสัตว์ป่าและการรณรงค์โครงการ 4 ม.ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 การศึกษาการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและองค์ความเกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ของประชาชนที่อาศัยโดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 1 2 0
  2019 การปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์นกแก๊กบนเกาะกูด จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ Soneva Foundation 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกของชุมชนกระเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มผ่านนกเงือก สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 2 0
  2017 การใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ของนกเงือก และชุมชนอนุรักษ์นกเงือกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Shera Public Company Limited 1 0 0 0
  2013 โครงการวิจัย-พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Imagineering Education Co. Ltd. 0 0 0 0