Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2549
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเพื่อรองรับระบบการผลิตแบบ Smart Farming และสภาพแวดล้อมปกป้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การรวบรวมพันธุ์มะนาวเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล เพิ่มศักยภาพการผลิตมะนาวเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 ผลของการไว้จำนวนต้นต่อกอที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของการผลิตกล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตด้วยสารควบคุมพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 โครงการการพัฒนาเทคนิคในการขยายพันธ์ุมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0