Person Image

  Education

  • วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • D.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 2 0 0
  2020 โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์จากสถานประกอบการทางพาณิชยนาวีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การจัดการขยะมูลฝอยในงานเทศกาลเกษตรศรีราชาแฟร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบของมลพิษทางน้ำและความสามารถในการดูดซับมลพิษของพืชน้ำ หัวหน้าโครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข และออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพื่อการจัดกการคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 0 0 0 0
  2019 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2017 โครงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0