โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2019 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความคิด-ความจำในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2019 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 ผลของโปรแกรมโอริกามิต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมในกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนโครงการวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0