โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2021 ไดโอดโลหะ-ฉนวน-โลหะ จากครามธรรมชาติจังหวัดสกลคร ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 2 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อปลา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 การพัฒนากล้องดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบโรคปลูกพืชอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบคู่ขั้วยื่นสำหรับพลังงานลมที่มีความเร็วต่ำ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม หัวหน้าโครงการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ (ปีงบประมาณ 2560) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0