Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 4 0 0 0
  2018 การเตรียมโซลาร์เซลล์แบบเมโซสโคปิกเพอรอฟสไกต์ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 2 0 0 0
  2016 การสังเคราะห์และการตรวจสอบสมบัติเฉพาะของเส้นใยอิเล็กโดรสปันโพลี3-เฮกซิลไทโอฟิน(พี3เอชที) เพื่อการเป็นสารตัวนำโฮลในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0