Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาลัยอะกิตะ, ญี่ปุ่น, 2558
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาลัยอะกิตะ, ญี่ปุ่น, 2555
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 1 0 0
  2021 การส่งเสริมทักษะบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จ่ังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 ลักษณะเฉพาะของการเกิดสายแร่ทองคำและเงินอุณหภูมิต่ำในพื้นที่เหมืองทองคำชาตรีจังหวัดพิจิตร ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 0 0 0
  2019 การศึกษาสภาพแวดล้อมการตกสะสมตัวของแร่ธาตุในโครงสร้างซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินบ้านโนนรัง ตำบลสาวัตถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2018 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาของแหล่งกำเนิดพลอย จังหวัดจันทบุรี - ตราด ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบของแร่ควอตซ์ที่สะสมในตัวเนื้อไม้ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแร่ที่แทนที่ในเนื้อไม้กลายเป็นหิน หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2017 งานเตรียมแผ่นหินบางขัดมัน แบบ Double polished จำนวน 36 ตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2017 รวบรวมข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำ บริเวณแนวหินโค้งภูเขาไฟเลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2017 ศึกษาศิลาวรรณนา จำนวน 60 ตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรธรณี 0 0 0 0
  2017 ลักษณะการเกิดสายแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดลำปางและแพร่ ตอนเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0