โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 ชื่อโครงการพัฒนาวิชาการ หน่วยงานให้บริการวิชาการ ผู้ขอรับบริการ งบประมาณ สถานะ 1 - 2564 โครงการ Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy Research, Capacity, and Influence (PRCI) 2021 ผู้ร่วมวิจัย USAID ผ่าน Michigan State University 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 พลวัตการดำรงชีพของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกกลยุทธ์และการเปลี่ยนผ่าน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 3 0 0
2021 การศึกษานโยบายทางการค้าสำหรับวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
2020 The Impact of the COVID-19 Pandemic on Thailand’s Agricultural Exports ผู้ประสานงาน Michigan State University; International Food Policy Research Institute 0 0 0 0
2020 Assessing Ongoing Policy Measures/Responses to COVID-19 in Thailand ผู้ประสานงาน Michigan State University; International Food Policy Research Institute 0 0 0 0
2020 The impacts of COVID-19 pandemic on consumer behavior in Thailand ผู้ประสานงาน Michigan State University; International Food Policy Research Institute 0 0 0 0
2019 ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการไม่ใช้ประโยชน์ที่ดิน การแบ่งแปลงย่อย ความหลากหลายในการดำรงชีพ และประสิทธิภาพการผลิต: หลักฐานจากข้อมูลครัวเรือนชนบทไทยแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 ภาพอนาคตในปี 2035: ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 ภาพอนาคตในปี 2035: ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 การเช่าที่ดินของครังเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
2015 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยและตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0