Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 2 0 0
  2021 การคาดการณ์ระยะการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาแพลทฟอร์มประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2020 คุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 คุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 3 0 0
  2019 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระบาดวิทยาของแมลงพาหะร่วมกับการกำจัดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะร้อนในการควบคุมโรคใบขาวอ้อยในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินผลผลิตอ้อยตอในอ้อยสายพันธุ์ดีเด่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาการจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 6 0 0
  2020 การจัดการสมดุลของแหล่งสังเคราะห์อาหารต่อการสะสมสังเคราะห์ร่วมกับระยะการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนวาร์ตีส ครอปโปรเทคชั่น (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการพัฒนาธนาคารข้อมูลการผลิตข้าวในเขตทุ่งรังสิตโดยใช้แอปพลิเคชั่น Rice เวลา ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2017 การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์ที่เป็นการค้า 22 ชนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษาด้วยเครื่องตรวจวัดเอทานอลแบบดัดแปร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 2 0 0
  2016 อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก, Chilo infuscatellus Snellen ในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0