Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • สม.ม. (สังคมวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2545
  • สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2541

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 ต้นแบบสังคมสูงวัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีความสุขในยุคดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 1 0 0
2019 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคู่สมรสในครอบครัวไทยยุคใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่แก่คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ 2 0 0 0
2016 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวหน้าโครงการ กองทุนคณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
2015 กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อระบบเกษตรพันธะสัญญาของเกษตรกรเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาระบบเกษตรพันธะสัญญาในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 3 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2016 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการคงอยู่ในอาชีพได้อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0