Person Image

  Education

  • วท.ด. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2020 การค้นหายีนที่ควบคุมการสร้างปากใบในข้าวด้วยวิธีการ GWAS ร่วมกับ QTL-seg สำหรับรองรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานสภาพอากาศที่รุนแรง (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การค้นหายีนที่ควบคุมการสร้างปากใบในข้าวด้วยวิธีการ GWAS ร่วมกับ QTL-seq สำหรับรองรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานสภาพอากาศที่รุนแรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2019 โครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมรูปแบบแปลงปลูกมะพร้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 บูรณาการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมะพร้าวไทยเพื่อการสร้างพันธุ์มะพร้าวมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 อิทธิพลของอุณหภูมิสูง สภาพแล้ง และความเค็ม ในระยะผสมเกสรและสร้างเมล็ดที่มีต่อการติดเมล็ด ปริมาณสารหอม (2AP) และคุณภาพเมล็ด ของพันธุ์ข้าวหอมไทย 10 พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 16 27 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม-เนื้อกะทิแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการรวบรวมและอนุรักษ์มะพร้าวพื้นเมืองไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีการและสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับคัพภะมะพร้าวกะทิเพื่อสร้างมะพร้าวกะทิล้วนอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การรวบรวมรักษาสายพันธุ์มะพร้าวและพัฒนาฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมมะพร้าวพื้นเมืองไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การจ้างบริการจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอลำไยพื้นเมือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การค้นหายีนความหอมในบวบหอมกลิ่นใบเตย (Luffa aegyptiaca) และพัฒนาเครื่องหมายดีเอนเอสำหรับการพัฒนาพันธุ์บวบหอม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 Climate ready rice : Optmising transpiration to protect rice yield under abiotic stresses ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 7 0 0
  2017 การค้นหา QTLs ที่ควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคเมล็ดด่างและโรคใบขีดโปร่งแสงในข้าวอย่างรวดเร็วด้วยวิธี QTL seq และ GWAS ร่วมกับการค้นหาลำดับเบสดีเอ็นเอทั้งจีโนมและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการคัดเลือกลักษณะต้านทานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะพร้าวพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การค้นหายีนอย่างรวดเร็วและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่จำเพาะกับลักษรณะการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้มีคุณลักษณะเหมือนข้าวบาสมาติสำหรับตลาดข้าวหอมที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 โครงการการค้นหายีนความหอมใน ฟักเขียว (Benincasa hispida) เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ฟักเขียวหอมสู่ตลาดทางเลือกใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์โดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 7 10 0 0
  2015 การค้นหายีนควบคุมลักษณะความหอมในมะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera) และการสร้างฐานข้อมูลเอกลักษณ์ยีนความหอมในมะพร้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2015 การศึกษาอิทธิพลของละออกเกสรที่มีผลต่อความหอมของมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2013 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 5 0 0
  2009 การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 3 0 0