Person Image

  Education

  • วศ.ด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • M.Eng., INSA-LYON, France, ฝรั่งเศส, 2550
  • M.Sc., Trinity College, Ireland, อังกฤษ, 2549
  • วศ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 4 0 0
  2024 การพัฒนานวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อการพาณิชย์ (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการไหลของน้ำในท่อสี่เหลี่ยมโดยการใช้คลื่นเหนือเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 3 8 0 0
  2022 การพัฒนานวัตกรรมลดความชื้นและเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อการพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการไหลของน้ำในท่อสี่เหลี่ยมโดยการใช้คลื่นเหนือเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2017 ผลกระทบของการรบกวนชั้นชิดผิวโดยการฉีดน้ำต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและโครงสร้างของจุดปั่นป่วนโดยการใช้ผลึกเหลว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาการจำแนกความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2015 การศึกษาสมรรถนะทางด้านอากาศพลศาสตร์ของใบพัดของกังหันลมแบบซาโวเนียสด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ ทุนอุกหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 5 11 0 0
  2022 โครงการวิจัยและพัฒนาแคปซูลสำรวจและตรวจวัดภายในระบบผลิตไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องควบแน่นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2021 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มก้านสูบ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาการใช้คลื่นเหนือเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องควบแน่นของโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 1 0 0
  2020 Numerical Simulation of R-410a Flow in a Scroll Compressor using Computational Fluid Dynamics - CFD หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2019 การศึกษาความสัมพันธ์ุระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องควบแน่นกับการรบกวนด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 1 1 0 0
  2019 โครงการพัฒนามอเตอร์และระบบระบายความร้อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (เฟส 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
  2018 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำน้ำเย็นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้คลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 6 0 0
  2017 การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยการใช้คลื่นเหนือเสียง หัวหน้าโครงการ AUS/SEED-Net 0 0 0 0
  2016 ลักษณะของจุดปั่นป่วนภายใต้อิทธิพลของความขรุขระของพื้นผิว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 2 0 0
  2016 การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความร้อนในศูนย์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด 0 0 0 0