Person Image

  Education

  • วศ.ด. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2558
  • วศ.ม. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2551
  • วศ.บ. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 4 0 0
  2017 การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2016 กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 2 7 2 0
  2023 ต้นแบบขาหุ่นยนต์สุนัข ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Group) ประจำปีงบประมาณ 2566 (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา) 0 0 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การวิจัยและพัฒนาระบบแรงป้อนกลับสำหรับชุดจำลองการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริง หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2020 การวิจัยและพัฒนาระบบแรงป้อนกลับสำหรับชุดจำลองการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริง หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามทรัพย์สินด้วยระบบบอกตำแหน่งแบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยีวงกว้างพิเศษในโรงงานอาหารสัตว์เบทาโกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและจัดเรียงวัตถุดิบในการผลิตอาหาร หัวหน้าโครงการ โครงการบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนากรณีการใช้ 5G เชื่อมโยงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2019 ระบบต้นแบบประเมินความสามารถในการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย โครงการบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1 0 1 0
  2019 การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 0 1 0 0
  2018 การออกแบบและควบคุมระบบการจำลองการเคลื่อนที่ด้วยโครงสร้างแบบสจ๊วต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 การออกแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
  2016 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลกับก๊าซธรรมชาติเพื่อลดมลพิษจาก PM2.5 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2020 โครงการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สาย และแพลตฟอร์ม Big data analytic สำหรับสนับสนุนการทำงานของเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2018 ระบบฝึกสอนคนขับด้วยเครื่องจำลองการขับรถไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0