Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy (Integrative Biology), University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา, 2556
  • Bachelor of Arts (Biology), Bowdoin College, สหรัฐอเมริกา, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 2 0 0
  2024 โครงการการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอกด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลจีโนมเพื่อยกระดับขีดความสามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 1 0 0
  2021 การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 ความหลากหลายของสปีชีส์และพันธุกรรมของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้สกุล Leptolejeunea ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 ความหลากหลายของสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum L.) ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 5 0 0 0
  2024 โครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), USA 0 0 0 0
  2022 การปรับปรุงพันธุ์ การปลูก และการใช้ประโยชน์กัญชา และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานการผลิตและสกัดสารกัญชา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2021 โครงการศึกษาพลวัตสังคมพืชป่าเขตร้อนในประเทศไทยจากแปลงถาวรขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย Smithsonian Tropical Research Institute, USA 5 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 9 0 0
  2023 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสำรองของโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังแบบองค์รวมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2021 โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของจิ้งหรีดเพื่อการผลิตทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหัวสกุลกลอย (Dioscorea sp.) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2020 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 3 0 0
  2019 ความหลากหลายของสปีชีส์และพันธุกรรมของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้สกุล Leptolejeunea ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การทดสอบพันธุ์และประเมินเสถียรภาพสายพันธุ์ KUC50-17-3 และ KUC51-13-99 เพื่อขอจดทะเบียนและออกพันธ์ุใหม่ พร้อมแนะนำพันธุ์การค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ทดสอบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 การตรวจสอบอัตลักษณ์ด้วยดีเอนเอบาร์โค้ดของมอสส์ที่มีความหลากหลายทางสัณฐานของสกุลข้าวตอกฤาษี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 โครงสร้างชุมชีพของสิ่งมีชีวิตอิงอาศัยบนเปลือกไม้ในแปลงวิจัยเชิงป่าไม้ระยะยาว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 ความหลากหลายของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้ในเขตสถานีวนเกษตร ตราด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 32 16 0 0
  2022 โครงการติดตามแมลงป่าไม้เขาช่อง จังหวัดตรัง ผู้ร่วมวิจัย Smithsonian Institute, USA 1 1 0 0
  2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมในพื้นที่ชุมชน (กรณีศึกษาต้นแจง) หัวหน้าโครงการ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 ความสำคัญของลักษณะและการกระจายตัวของพืชอิงอาศัยต่อชุมชีพของสิ่งมีชีวิตอิงอาศัยในป่าเขตร้อน หัวหน้าโครงการ Smithsonian Tropical Research Institute, USA 0 4 0 0
  2016 ค้นพบความหลากหลายของไบรโอไฟต์บนใบไม้ของไทยด้วยดีเอนเอบาร์โค้ด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 5 0 0
  2015 ไลเคนส์สกุล Graphis ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2015 กลไกการแยกแยะการก่อตัวของสังคมไม้ต้นที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง เส้นรุ้งในเขตร้อนของภูมิภาคอินโดจีน ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 0 0 0 0
  2014 การอนุมานลักษณะของบรรพบุรุษด้วยข้อมูลฟอสซิล หัวหน้าโครงการ Negaunee Foundation, Field Museum 0 1 0 0
  2011 อนุกรมวิธานของไลเคนส์วงศ์ Graphidaceae ผู้ร่วมวิจัย National Science Foundation (NSF - USA) 20 5 0 0
  2010 ลักษณะการปรับตัวและการสร้างชุมชีพของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนใบไม้ หัวหน้าโครงการ Graduate Division and Department of Integrative Biology, University of California, Berkeley, USA 4 0 0 0
  2009 การแบ่งแยกทางนิเวศวิทยาและการสืบพันธุ์ในพันธุ์ไม้อะเมซอน Protium subserratum ผู้ร่วมวิจัย National Science Foundation (NSF - USA) 1 0 0 0
  2007 ไลเคนส์ของเกาะเคนท์ ประเทศแคนาดา หัวหน้าโครงการ Bowdoin Scientific Station, USA 0 0 0 0