Person Image

  Education

  • Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information System), Asian Institute of Technology, 2555
  • M.S. (Remote Sensing and Geographic Information System), Asian Institute of Technology, 2551
  • น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2553
  • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 การประเมินผลผลิตข้าวจากข้อมูลการรับรู้ระยะไกล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชา 0 0 0 0
  2015 การประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน หัวหน้าโครงการ เงินจัดสรรสำหรับกลุ่มวิชาการของคณะต่างๆ ในวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาและปรับปรุง ชุดข้อมูลสารสนเทศสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ในพื้นที่ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการคงอยู่ในอาชีพได้อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 1 0 0 0