Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาต้นแบบชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567) 0 0 0 0
  2024 ระบบการจัดการพลังงานในบ่อเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 0 0 0 0
  2016 ระบบให้น้ำอัจฉริยะ เพื่อประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบพลังงานสำหรับดาวเทียม TSC-1 และ TSC-2 ระยะที่ ๒ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 2 7 0 0
  2023 การพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืชด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566) 0 0 0 0
  2022 ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชนโดย หนอนแมลงวันลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2022 การศึกษาประสิทธิภาพระบบการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยส่วนเหลือทิ้งจาก อุตสาหกรรมเกษตรและชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารเพื่อผลิตไข่ไก่มูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย โครงการตั้งกลุ่มวิจัยปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0
  2020 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนความร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดสำหรับไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ปัจจัยทางกายภาพต่อการขยายพันธุ์ของหนอนแมลงวันลาย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2017 ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 2 0 0
  2023 การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็นวิออน จำกัด 0 0 0 0
  2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ภายใต้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ภายใต้องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2021 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชน ผู้ร่วมวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0
  2020 โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการคววบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ประสานงาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 1 0 0
  2020 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly Larvae) เพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง โดยการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 โครงการศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณแผ่นดิน 0 1 0 0