Person Image

  Education

  • สค.ม. (สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 3 0 0
  2016 แนวคิด รูปแบบและการจัดทำสินค้าทางวัฒนธรรมในบริบทการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาตลาดริมยม 2437 และชุมชนบ้านกง ตำบลบ้านกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย" หัวหน้าโครงการ ทุนคณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
  2015 ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 4 0 0
  2017 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในเขตเทศบาลนครระยอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0