Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 6 3 0 0
  2023 การศึกษาผลกระทบจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 6 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 23 49 0 0
  2023 ความลึกที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 4 0 0
  2023 กลไกการบำบัดนแบคทีเรียก่อโรคในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ใช้ผักตบชวาเป็นพืชบำบัดน้ำเสียโดยรังสีแสงอาทิตย์ในสภาวะสาหร่ายสะพรั่ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2023 การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียรอบรากผักตบชวาสำหรับการบำบัดน้ำเสียในสภาวะสาหร่ายสะพรั่ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2023 เทคนิคการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในสภาวะไร้อากาศ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2023 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ใช้ผักตบชวาเป็นพืชบำบัดน้ำเสียในสภาวะสาสหร่ายสะพรั่ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2023 ปริมาณสารชีวพิษ microcystins จากแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไซยาโนไฟต้าตามระยะการเจริญเติบโต ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2023 การบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยผักตบชวาในสภาวะการสะพรั่งของสาหร่ายในบ่อน้ำนิ่ง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 1 0 0
  2023 อิทธิพลจากแหล่งกำเนิดต่อปริมาณโลหะหนักในน้ำท่า ของแข็งแขวนลอย และดินตะกอนในแม่น้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2019 การออกแบบถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารสำหรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 การใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุทดแทนดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 1 0 0
  2019 อิทธิพลของสารชีวพิษของแพลงก์ตอนพืชต่อการตายของปลานิลในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 4 6 0 0
  2019 สัดส่วนน้ำประปาและน้ำชะขยะจากการทำปุ๋ยหมักตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อการปลูกผัก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2018 ระบบลำน้ำแม่น้ำเพชรบุรีกับคุณภาพน้ำและแบคทีเรียก่อโรคในแม่น้ำเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 คุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรีต่อคุณภาพผลิภัณฑ์ประมง จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 4 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ที ที ดับบลิว จำกัด 0 5 0 0
  2018 สัดส่วนที่เหมาะสมของตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปาและขยะอินทรีย์เพื่อการปลูกข้าวพันธุ์ กข41 ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 กลไกการเกิดออกซิเจนทั้งหมดในบึงประดิษฐ์แบบปลูกด้วยธูปฤาษีในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 2 0 0
  2017 อิทธิพลของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต่อจำนวนประชากรและการแพร่กระจายของปูแสม Sesarma versicolor และ S. mederi ในป่าชายเลนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการจัดการทรัพยากรปูแสมในพื้นที่อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2017 การประเมินประสิทธิภาพในระยะยาวของบึงประดิษฐ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พื้นที่ชุ่มน้ำแหลมผักเบี้ย ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2017 ความยาวคลื่นของรังสีดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียและการสร้างารพิษไมโครซิลตินในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 2 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีการธรรมชาติ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม หัวหน้าโครงการ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 0 4 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียเพื่อการปลูกพืชเกษตร ผู้ประสานงาน มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3 0 0
  2016 โลหะหนักสะสมตามระดับความลึกของดินและระยะทางของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์กากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในการผลิตพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 2 1 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2015 อิทธิพลของแพลงก์ตอนพืชและไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในระบบบ่อผึ่ง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3 0 0
  2015 ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 9 0 0
  2015 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลจากการปล่อยน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรี และปราณบุรีในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การบำบัดการปนเปื้อนสารหนูในดินตะกอนอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคพืชบำบัด (phytoremediation) ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มด้วยระบบบำบัดแบบไร้อากาศ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2014 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 6 0 0
  2014 Plant Nutrient Balancing for Growing Pine Apple in Experimental Plots as Located in Degraded-Soil Phusawan Watershed ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0