โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในเขตภาคกลางให้เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ 0 1 0 0
2016 การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้การจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนา สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ 0 1 0 0
2014 การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในรายวิชาการจัดการทางการตลาด หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2018 รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลเกษตรทับน้ำ-บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้บริบทสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0