Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2015 ประสิทธิผลของการพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2015 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในพื้นที่การผลิตเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 4 0 0
  2016 โครงการวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 2 4 0 0
  2014 โครงการสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) 0 0 0 0