Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2542
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตฟ้าทะลายโจรทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตรกรกลุ่มสมุนไพร หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2015 สถานการณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2016 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0