Person Image

  Education

  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2022 ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อภาวะสุขสบายด้านกายและจิตใจของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0
  2021 สถานการณ์ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาแผ่นนวดเท้าทำจากยางพาราเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมการออกกำลังกายในการเสริมสร้างสมรรถภาพการทรงตัว และการรับความรู้สึกที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2020 ผลการบริหารเท้าด้วยพรมลูกยางพาราต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยและพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างองค์ความรู้ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 1 1 0 0
  2015 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในพื้นที่การผลิตเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2014 โครงการสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) 0 0 0 0