Person Image

  Education

  • วท.ม.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 1 0 0
  2021 การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในเขตภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ต้นแบบท่อแอโร่โซลาร์ประหยัดพลังงานและปุ๋ยสำหรับการพัฒนาระบบปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการปลูกถั่วลิสงเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ต้นแบบชุดผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษภายใต้แสงเทียมจากพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของสารอัลลิโลพาธิกจากพืชที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การทดสอบพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโตที่มีผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงขนาดเมล็ดโต ให้มีผลผลิตสูงและอายุเก็บเกี่ยวสั้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวข้าวดอกมะลิ 105 และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเพนียด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2019 การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0