Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม. (พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิดตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • Ph.D. (Chemistry), University of Birmingham, United Kingdom, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 2 0 0
  2024 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมในรูปถ่านชีวภาพด้านเทคโนโลยีการแปรรูปและกักเก็บพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเพื่อใช้เป็นขั้วไฟฟ้าต้นทุนต่ำสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงกรดฟอร์มิกจากขยะทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ดด้วยการปรุงแต่งพื้นผิวกราฟีนด้วยโลหะสำหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพและอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกบนกราฟินเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 5 6 0 0
  2023 การสร้างขั้วไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดคลอแรมฟินิคอลด้วยกราฟีนออกไซด์และโลหะออกไซด์ เพื่อความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับปรุงอาหารและตรวจวัดกลิ่นรสอาหารด้วยเครือข่ายตัวรับรู้อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทสาร BPA และประสิทธิภาพการใช้งานของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบการถ่ายเทสาร BPA ในกระป๋องบรรจุอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อตรวจวัดความเผ็ดด้วยการปรุงแต่งพื้นผิวกราฟีนด้วยโลหะสำหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพและอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบพกพา: นวัตกรรมทางด้านอาหารในแนวทางเวชศาสตร์การป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเพื่อคงอัตลักษณ์รสชาติอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การสังเคราะห์โคบอลต์ไตรเอทิลีนเตตระเอมีนบนคาร์บอนชนิดผงเพื่อใช้หาปริมาณของไนไตรท์ในเนื้อสัตว์แปรรูป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกบนกราฟินเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ช้อนอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 6 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2019 แนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการควบคุมสาร BPA ในแลกเกอร์เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยในตลาดสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 แนวทางควบคุมปริมาณสาร BPA ในอาหารกระป๋องไทย และการสำรวจการใช้แลกเกอร์ BPA-NI ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การวิจัยขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาการบวมพองของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI ในอุตสาหกรรรมอาหารกระป๋องไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0