Person Image

  Education

  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.), คณะสถาปัตยกรมมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • M.Sc. in Built Environment: Light and Lighting, The Bartlett School of Architecture, University College London , สหราชอาณาจักร, 2545
  • Doctor of Philosophy (Architecture), School of Architecture, The University of Sheffield, สหราชอาณาจักร, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนารูปแบบสถานพักตากอากาศสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการ จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างในอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 2 0 0
  2021 การพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษและโรงเรียนเด็กพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาการ: เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติกเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และโควิด-19 หัวหน้าโครงการ สถาบันระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2021 ูรูปแบบผังเมืองและพื้นที่สีเขียวที่ช่วยลดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กรณีศึกษาเมืองสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2016 นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยอัจฉริยะสำหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุชาวไทยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ผู้ร่วมวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การออกแบบและแก้ไขปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 2 0 0
  2008 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในภาพที่น่าสนใจต่อความไม่สบายตาเนื่องจากแสงที่สว่างเกินไป หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 8 13 0 0
  2021 โครงการเครือข่ายศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม หัวหน้าโครงการย่อย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะซึมเศร้า หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2015 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองเพื่อรองรับการใช้ชีวิตด้วยตนเองของผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาและวิจัยคุณภาพแสงภายในอาคารเพื่อการออกแบบและการนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 1 4 0 0
  2015 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการมองเห็นและฟื้นฟูของผู้ป่วยสูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2013 แนวทางการวางแผนด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2012 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนกรสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เหมาะสมต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2008 การใช้ทิวทัศน์ที่น่าสนใจเพื่อลดแสงบาดตาในห้องเรียนและในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2007 โครงการวิจัยรูปแบบและวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของอุปกรณ์บังแดดที่เหมาะสมในแง่ของการให้แสงสว่างธรรมชาติและการลดพลังงานจากการใช้แสงสว่างสำหรับที่พักอาศัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2003 การลดลงของแสงบาดตาโดยวิวที่น่าสนใจ หัวหน้าโครงการ ทุนสำนักงาน กพ. 2 0 0 0