โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 1 0 0
2021 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ในฐานวิถีชีวิตใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 ความสำคัญของการรับรู้ทางสายตาและการคงความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง ในการพยากรณ์ทักษะการบอกชื่ออย่างรวดเร็วในเด็กปฐมวัยชาวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2021 ผลของการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นกิจกรรมทางกายที่บ้านเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2020 ความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าสมองขณะพักหลังการฝึกกิจกรรมติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่ในเด็กปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การตรวจสอบตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม ภาระงานวิชาเรียน และความเป็นธรรมในการทำนายความเหนื่อยหน่ายในการเรียนภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 0 0 0 0
2014 ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2015 การศึกษาศักยภาพของธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0