โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 5 0 0
2018 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณเขตชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 นิเวศวิทยาระดับประชากรของหอยลาย (Paphia undulata (Born, 1778)) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 1 0 0
2021 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งบริเวณปากคลองไทยฝั่งอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2019 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ชนิดและผลจับสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงลอบหมึกที่สูญหายหรือขาดการควบคุม กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 4 1 0
2023 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสำรวจ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากแนวปะการังที่สำคัญต่อการประมงและการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 1 1 0
2018 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ศึกษา 7 พื้นที่ตัวอย่าง บริเวณหมู่บ้านปลาในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มารีน แอนด์ โคสต์ เอสดีจี จำกัด 1 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของทรัพยากรพื้นท้องน้ำในระบบนิเวศจำเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่ในเขตอ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2017 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในพื้นที่ด้านการประมง และการท่องเที่ยว ในพื้นที่บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0
2016 โครงการศึกษาการแพร่กระจาย นิเวศวิทยาและการเฝ้าระวังของสัตว์น้ำกลุ่ม Cnidarian และ Urochordate บริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ผู้ประสานงาน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด 0 0 0 0
2015 การสำรวจและตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แนวปะการังและหญ้าทะเล) โครงการระบบส่งไฟฟ้าใต้น้ำ 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2013 โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล : กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0