Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • Ph.D. (Agricultural Sciences), Tottori University, ญี่ปุ่น, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2014 ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาของพรรณไม้ต้นวงศ์ถั่วบางชนิดและผลที่มีต่อการเติบโตของกล้าไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 9 7 0 0
  2023 การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซากินได้สกุลเห็ดทรัฟเฟิล (Tuber) และสกุลเห็ดเผาะ (Astraeus) ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2023 การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดป่ากินได้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2023 การคาดการณ์ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเห็ดโคน (Termitomyces) ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2021 การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2021 การทดแทนยากลุ่ม statin สำหรับการลดคลอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสารสกัดจากเห็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2020 ความหลากชนิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำเห็ดป่ามาใช้ประโยชน์ เพือสร้างความมั่นคงทางอาหาร และอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2020 การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประยุกต์ใช้ราเอคโตไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มความทนเค็มให้กับกล้าไม้ป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2017 ความหลากหลายของเห็ดกินได้และความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมกับการปรากฎของเห็ดกินได้ในป่าธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
  2016 การรวบรวมสายพันธุ์และศึกษาศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่าบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ในเขตเมือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาของพรรณไม้ต้นวงศ์ถั่วบางชนิดและผลที่มีต่อการเติบโตของกล้าไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 9 5 0 0
  2019 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ผู้ร่วมวิจัย JASTIP project, Kyoto University, Japan 0 0 0 0
  2018 นิเวศวิทยาที่มีผลต่อการปรากฏของเห็ดโคนและการแพร่กระจายของปลวกเพาะเลี้ยงรา เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเห็ดโคนในสภาพธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 3 1 0 0
  2018 Use of ectomycorrhizal mushroom for forest rehabilitation in Prachuabkhirikhan province หัวหน้าโครงการ The Mushroom Initiative Limited 0 0 0 0
  2018 การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ขนาดใหญ่บริเวณคอคอดกระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 3 1 0 0
  2017 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ถาวรขนาดใหญ่ บริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China 1 1 0 0
  2015 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2015 การศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดกินได้และปลวกเลี้ยงราของชุมชนท้องถิ่นในป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 2 0 0