Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2555

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการป้องกันตนเองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2021 การประยุกต์การเรียนรู้โดยการใช้การออกแบบเป็นฐานในการสอนสาขานวัตกรรมการศึกษา หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2019 โครงการวิจัยพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง SMART FARM ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2017 รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2016 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาครุศึกษา 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 0 0 0
  2020 บทบาทของผู้บริหารกับการเป็นโค้ชเพื่อพัฒนาครูบนฐานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
  2018 การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2561 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
  2017 การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 โครงการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0