Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาแผ่นช่วยลุกด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะลุกนั่งยาก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 11 2 0 0
  2020 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 0 0 0
  2019 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา หัวหน้าโครงการ โครงการทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ตามโครงการ “การบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์? (e-Learning) กับการวิจัยก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ 1 0 0 0
  2019 ผลของกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามแนวคิดโยนิโสมนสิการต่อการรู้คิดแห่งตนด้านอาชีพและการตัดสินใจด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ร่วมวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ประจำปี พ.ศ. 2563 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
  2017 การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว ด้วยแบบทดสอบ MBTI หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการปรึกษาสำหรับครูประจำชั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: เรื่องการแนะแนวในสถานศึกษา สำหรับนิสิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศแท้ตามแนวพุทธศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0
  2014 ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1 1 0 0
  2013 ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ปรึกษาโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2020 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ "การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์" ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0