Person Image

Administration

Education

  • วิศวกรรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 15 48 0 0
2017 การศึกษาผลกระทบจากกระแสลัดวงจรที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟภายในโรงงานผลิตซีเมนต์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3 6 0 0
2016 การศึกษาการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดโคเจนเนอเรชั่นเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 4 6 0 0
2016 งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคสำหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
2016 การออกแบบพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) สำหรับอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า (Substation) ของ PEA ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 3 0 0
2015 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7 31 0 0