โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 0 0 0
2021 การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอาบป่าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 0 0
2018 โครงการย่อย ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้แผนงาน/โครงการ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 (รหัสโครงการ TH 4.0 (2(2.1)60) หัวหน้าโครงการ ทุนงบเงินอุดหนุนทั่วไป 0 0 0 0
2018 โครงการย่อย แอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามที่ตั้งพื้นที่สถานีวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แผนงาน/โครงการ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 (รหัสโครงการ TH 4.0 (2(2.1)60) หัวหน้าโครงการ งบประมาณแผ่นดิน : งบกลางค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
2018 กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 และมีโครงการย่อยที่1 ชื่อแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามที่ตั้งพื้นที่สถานีวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้แผนงาน/โครงการ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 (รหัสโครงการ TH 4.0 (2(2.1)60) หัวหน้าโครงการ งบประมาณแผ่นดิน : งบกลางค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
2018 กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 และมีโครงการย่อย ชื่อ ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้แผนงาน/โครงการ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 (รหัสโครงการ TH 4.0 (2(2.1)60) หัวหน้าโครงการ งบประมาณแผ่นดิน : งบกลางค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
2016 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นบ้านแห่งที่สอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาศิลปาชีพ ผู้ร่วมวิจัย คณะมุนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0