Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม. (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ปร.ด. (พืชไร่), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อคัดเลือกพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 0 4 2 1
  2022 ระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังแบบองค์รวมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยลูกผสมเพื่อความทนแล้งและเพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 โครงการการประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาท่อนพันธุ์สะอาดเพื่อเป็นแปลงพันธุ์สำหรับเกษตรกรต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาเสถียรภาพของสารสกัดดีปลีสำหรับควบคุมหนอนกระทู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธ์ดีปลีเพื่อเพิ่มผลผลิตและสารออกฤทธิ์ในการควบคุมหนอนกระทู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การคัดเลือกระยะปลูกและสายพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด และต้นถั่วลิสงแห้งอาหารสัตว์บนพื้นที่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหัวสกุลกลอย (Dioscorea sp.) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนำร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การจัดการระบบจราจรและเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อยกระดับผลผลิตอ้อยในภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินผลผลิตอ้อยพลังงานลูกผสม (Saccharum officinarum x S. Spontaneum) เพื่อการผลิตอ้อยพลังงานในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การจัดการระบบจราจรและเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อยกระดับผลผลิตอ้อยในภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 1
  2019 การจัดการวัชพืชตามระบบการปลูกอ้อยเพื่อมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินเชื้อพันธุกรรมทนน้ำท่วมและการสร้างประชากรลูกผสมเพื่อถ่ายทอดลักษณะทนน้ำท่วมสู่ถั่วเขียวพันธุ์ “กำแพงแสน 2” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกข้าวโพดที่มีลักษณะสองฝักเพื่อผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีบนพื้นที่นาดอนของจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 โรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อประชาชนสังคมเมืองในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 2 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 7 2 0 0
  2022 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อคัดเลือกพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2021 Evaluation of nutrient utilization and rumen digestibility of Taiwan brittle rice straw ผู้ร่วมวิจัย National Chung Hsing University and Kasetsart University Joint Research Project 0 0 0 0
  2019 การทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 2 0 0
  2018 การประเมินสายพันธุ์อ้อยพลังงานลูกผสม (Saccharum officinarum x S. Spontaneum) เพื่อการผลิตอ้อยพลังงานในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำสำหรับใช้เป็นพืชพลังงานในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การประเมินการเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีต่อคุณสมบัติของดินในไร่อ้อยในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกหญ้าเนเปียร์และการผลิตหญ้าหมักภายใต้สภาพพื้นที่นาในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับและการไถพรวนคลุกดิตต่อสารป้องกันกำจัดวัชพืชเพ่ืื่อเพิ่มความหวานและการควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน และอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท ชุมพรเคทีเกษตรภัณฑ์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 ผลของการจัดการท่อนพันธุ์เนเปียร์ต่อการงอกของท่อนพันธุ์และผลผลิตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เพื่อลดต้นทุนการผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยเบื้องต้นด้านการปลูกและการจัดการกระถินยักษ์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่เมืองเอยาวาดี ประเทศพม่า หัวหน้าโครงการ บริษัท เฟรเกรนท์ พาวเวอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การศึกษารูปแบบเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชชีวมวลร่วมกับการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2016 Research of Fly Ash Soil Conditioner ผู้ร่วมวิจัย Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0 0 0 0
  2016 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 0 0 0
  2015 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการปลูกและการจัดการกระถินยักษ์สำหรับใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หัวหน้าโครงการ บริษัท ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2015 การประเมินสายพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมเพื่อผลิตพลังงาน หัวหน้าโครงการ บริษัท NexSteppe Singapore Pte Ltd. 0 0 0 0
  2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
  2014 โครงการประมวลกลยุทธ์การสร้างพันธุ์หญ้าของโอกินาวาเพื่อขยายการผลิตโคเนื้อ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0
  2014 การจัดการระบบการผลิตกระถินหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือกสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0