Person Image

  Education

  • วท.ม.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 1 0 0
  2017 ผลของการบริโภคปลานิลเสริมไอโอดีนต่อปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กวัยเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมก. (สวพ.มก.ฉกส.) 0 0 0 0
  2016 บูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เป็นแหล่งของสารไอโอดีนและความยั่งยืนทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2015 คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในพื้นที่การผลิตเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิผลของการพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยและพัฒนาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างองค์ความรู้ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 7 0 0
  2016 การสำรวจทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคเครื่องดื่ม และทัศนคติต่อนโยบายการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของผู้ประกอบการภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยของรัฐ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2014 โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 2 4 0 0
  2014 โครงการสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 3 3 0 0