Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 0 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน (Ozone) และการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซี (UV-C) ผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดทดสอบแบบเร็วเพื่อตรวจหายาต้านจุลชีพที่มีความสำคัญสูงตกค้างในผลิตภัณฑ์บริโภค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2019 ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการทอผ้าและความผิดปกติของการทำงานของปอดในกลุ่มผู้ทอผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาในอาหารแผงลอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 4 0 0
  2017 การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0
  2017 ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0 1 0 0
  2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี 3 3 0 0