Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2017 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2018 การระบาดของโรคราที่สำคัญของข้าวโพดและการจัดการสารพิษจากราที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาการระบาดและการถ่ายทอดโรคของแบคทีเรียในข้าวโพดและการจัดการโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2017 การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 0 0 0 0
  2016 การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 1 0 0
  2015 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคของข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 0 0 0 0