Person Image

  Education

  • วท.ม. (เคมี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผลิตภัณฑ์ทดแทนในการป้องกันโรคบิดทางการค้าในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเบทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวัตถุดิบที่มีศักยภาพเป็นสารช่วยประะสานการอัดเม็ดในการผลิตอาหารสัตว์ชนิดอัดเม็ดแข็ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 การศึกษาปริมาณไอโอดีนในผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์ปีกใน จ. นครปฐม ผู้ร่วมวิจัย งบอุดหนุนกลุ่มวิชาการ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2021 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อบิดของผลิตภัณฑ์สารเสริมที่เปลี่ยนข้อมูลยาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟ้าในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. 0 0 0 0
  2021 การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดของผลิตภัณฑ์ส่วนผสมสมุนไพรในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเบทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด 0 0 0 0
  2020 ผลการเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอลูมิโนซิลิเกตในวัสดุรองพื้นและในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต การเกิดฝ่าเท้าอักเสบ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเคมเฮาส์จำกัด 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มธาตุไอโอดีนในปลาน้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 3 0 0