Person Image

  Education

  • MSc. (International Marketing), Malardalen University, Sweden, 2555
  • B.A. (communication Art-Advertising), Assumtion University, Thai, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การจัดการประเภทเนื้อหาข้อความของตราสินค้าและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคจากการศึกษาตราสินค้าที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 0 0
  2023 การจัดการประเภทเนื้อหาข้อความของตราสินค้าและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคจากการศึกษาตราสินค้าบริการที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2017 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศมาเลเซียเพื่อการพัฒนาตลาดส่งออกสินค้าแปรรูปจากพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ไก่ดำ KU ภูพานของผู้บริโภค ในจังหวัดสกลนคร ตามกรอบแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0