Person Image

  Education

  • วท.ม. (การผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Doctor of agricultural sciences (D.Agr.Sc.), Nagoya University, Japan, 2019

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 อิทธิพลของ metabolic status ต่อการพัฒนาของฟองไข่ในแม่โคเนื้อหลังคลอด (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2021 การคาดการณ์เวลาตกไข่ด้วยการวัดอุณหภูมิช่องคลอดในกระบือปลัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 พัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์นำลูกอัณฑะออกในการตอนโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2564 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 8 0 0
  2020 การพัฒนาระบบช่วยลดความเครียดจากความร้อนในโคแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่สัตว์ปีกต่างชนิดในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 2 0 0
  2013 สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 3 0 0
  2013 การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 3 0 0
  2013 ผลของการเสริมถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อสมรรถภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 9 7 0 0
  2021 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความนุ่มของเนื้อในโคขุนกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด 0 0 0 0
  2021 การเสริมโคฟินในอาหารเพื่อลดต้นทุนการขุนโค หัวหน้าโครงการ บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
  2016 การผลิตกระบือขุนคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 0 0
  2014 อิทธิพลของสนิปจีโนไทป์ของยีนเลปตินต่อคุณลักษณะการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ในกระบือปลัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 3 0 0
  2013 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2013 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารโคเนื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0