Person Image

  Education

  • Ph.D. (ปริญญาเอก), University of Southern California , สหรัฐอเมริกา, 2545
  • Master of Science (ปริญญาโท), University of Southern California , สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Bachelor of Engineering (ปริญญาตรี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 ระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังแบบองค์รวมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการแพลตฟอร์มติดตามน้ำท่วมอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2014 โครงการงานวิจัยแบบจำลองทางสถิติสำหรับการลดทอนสัญญาณผ่านดาวเทียมเนื่องจากฝน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 4 0 0
  2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2017 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบ " Carrier-in-Carrier (CNC) " Phase II หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบส่งสัญญาณทดแทนอัตโนมัติ " Auto-Diversity " หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบ "Carrier-in-Carrier (CNC)" Phase II หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบส่งสัญญาณทดแทนอัตโนมัติ " Auto-Diversity " หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการงานวิจัยผลกระทบทางชั้นบรรยากาศในส่วนของแบบจำลองการลดทอนกำลังของสัญญาณเนื่องจากฝนในแถบความถี่ย่าน Ka หัวหน้าโครงการ Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) 0 4 0 0
  2015 โครงการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Anti-Jam TV) และระบบเสริมความคมชัด หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0