โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 2 0 0
2021 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกไก่ที่เหลือใช้สำหรับทำเป็นแผ่นกรองน้ำเสียและทางด้านการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2021 การปรับสภาพเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมครามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและการสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นตัวกระตุ้น หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 การศึกษาจนนพลศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากแกลบช้าวที่ประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การสังเคราะห์และประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมในน้ำเสียของบิสมัตออกไซด์ผสมซิงค์ออกไซด์และเฟอริกออกไซด์ในรูปทรงดอกไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์รูปทรงดอกไม้ผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากเปลือกหอยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาบิสมัตออกไซด์ผสมเหล็กออกไซด์ (Bi2O3/Fe3O4)เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยใช้สีย้อมเมทิลออเรนจ์เป็นสีย้อมต้นแบบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การเตรียมแผ่นฟิล์มผสมของไคโตซาน/ซิลค์ไฟโปรอินและซิงค์ออกไชด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0