Person Image

Administration

Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 โครงการการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีกังหันน้ำแบบความเร็วไม่คงที่ขนาดเล็กสำหรับ กรณีศึกษาเขื่อนแก่งกระจาน หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2014 ศึกษาการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนเครื่องยนต์เรือ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0
2014 การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเรือคาตามารานเซลล์แสงอาทิตย์ “Green KU SRC I” ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2020 โครงการพัฒนางานออกแบบและทดสอบระบบทุ่นรักษ์ทะเลเพื่อใช้ในการวัดค่าทางสมุทรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย PTTEP 0 0 0 0
2018 การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์ความเสียหายของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ด้านท่อทางออกของเตาเผาไหม้น้ำมันดิบโดยการวิเคราะห์การไหลขั้นสูง หัวหน้าโครงการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2016 การศึกษาการใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากังหันลมสูบน้ำพร้อมทดสอบ ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0