Person Image

  Education

  • B.Sc.Maritime Industrial Management (Summa cum laude), Burapha University, Thailand, 2552
  • M.Sc.Maritime Administration , Chulalongkorn University, Thailand, 2554
  • Ph.D.Logistics Management, Chulalongkorn University, Thailand, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 8 4 1 0
  2020 การสำรวจแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย: กรณีศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการท่าเรือโดยสาร ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ขนส่งสินค้าทางทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 4 0 0
  2020 การศึกษาข้อกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานขับรถบรรทุกกึ่งพ่วงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2019 การศึกษาความร่วมมือระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและผู้ใช้บริการท่าเรือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2019 กลยุทธ์ท่าเรือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา แนวปฏิบัติของท่าเรือนานาชาติ และแบบจำลองสำหรับผู้ประกอบการท่าเรือคอนเทนเนอร์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่าเรือผ่านมุมมองของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การศึกษารูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืนของกิจการลานกองตู้สินค้าในพื้นที่ชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2017 การพัฒนาตำราเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 1 0
  2016 โครงการความเป็นไปได้ในการใช้ยานบินกู้ภัยทางทะเล เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ปริมาณขยะอันตรายจากเรือของท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด 1 0 0 0