Person Image

  Education

  • ค.ด. (พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2023 ประสานงานและถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายใต้การสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2566 หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2015 อนาคตภาพครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิกติกส์เพื่อพัฒนากำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก:กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการจัดทำแนวทางสำหรับการดำเนินการคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิตเพื่อเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2016 การศึกษากลไกการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพและการพึ่งตนเองของครอบครัวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 0 0 0
  2016 การนำร่องการจัดการระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อภาคอุตสาหกรรม กับภาคการศึกษาและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์ทักษะอาชีพฐานสมรรถนะเพื่อการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพและค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 รูปแบบการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0